ﺗﺮاز ﻋﺮضی ﺧﻂ ریلی راه آهن

ﺗﺮاز ﻋﺮضی ﺧﻂ ریلی راه آهن

ﺗﺮاز ﻋﺮضی ﺧﻂ ریلی راه آهن


ﺧﻂ ریلی راه آهن

 

ﺗﺮاز ﻋﺮضی ﺧﻂ ریلی راه آهن :  ﺷﯿﺐ ﻋﺮﺿی دور( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼف ﺗﺮاز ﻧﺴﺒی دو رﺷﺘﻪ رﯾﻞ کﻪ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻧبی در ﻗﻮسﻫﺎ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣیگردد.

 

ریل جرثقیل

 

ﻣﯿﺰان دور ﺧﻂ ﺑﻪﺷﻌﺎع ﻗﻮس و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮکﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻮع ﺗﺮاﻓﯿک ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎری، ﻣﺴﺎﻓﺮی ﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﯿﯿﻦ دور ﻧﻘﺶ دارد. درﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞﺗﻔﺎوت ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاکﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺎرﻫـﺎ، ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﻋﻤـﺎل دور
ﺑﻬﯿﻨﻪﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺻﻮرتی که ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر از ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪارﺑﯿﺶﺗﺮﺷﻮد،ﯾﻌﻨی کﺴﺮی دور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ،
ﻧﯿﺮویﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ رﯾﻞ ﺧﺎرﺟی وارد ﺧﻮاﻫﺪ گﺮدﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗی کﻪ ﺳﺮﻋﺖکﻢﺗﺮاز ﻣﻘﺪار ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺑـﺎ دور ﺑﻬﯿﻨـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺮوی اﺿﺎﻓی ﺑﻪ رﯾﻞ داﺧلی وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ریل جرثقیل سقفی

 

نظری نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *